هدف ما کیفیت در ارائه خدمات

هدف ما کیفیت در ارائه خدمات

اين شركت در طي دو سال،عهده دار مديريت پروژه GC شركت پارس ايراتل جهت تأمين بيش از 500 سايت موبايل در استانهاي فارس، كرمان، بوشهر و يزد بوده است.همچنين اين شركت تجربه همكاري VENDORهاي شبكه مخابرات از جمله شركت نوكيا در راستاي مديريت منطقه اي پروژه عظيم نصب و راه اندازي BTSهاي موبايل در جنوب ايران را دارد. ساختارسازي، فرايندسازي و سيستم دهي در واقع مغز افزار ايجاد حفظ، پويايي و ارتقاء توانمندي هاي فني و از ويژگي هاي بارز و شاخص اين شركت است كه نمرات اخذ شده از كارفرمايان مختلف به استناد گواهي نامه هاي صادره مثال زدني است.