فیوژن فیبر نوری

1398/12/28

اتصال دو کابل فیبر نوری نیازمند تنظیم دقیق جهت جفت شدن هسته کابل ها یا نقاط درون کابل فیبر نوری single- mode می باشد به طوری که تقریبا تمام نور از یک کابل فیبر نوری، به کابل متصل شده به آن وارد شود. مکانیزم جوش در دستگاه های فیوژن به ۳ نوع است که با

اتصال دو کابل فیبر نوری نیازمند تنظیم دقیق جهت جفت شدن هسته کابل ها یا نقاط درون کابل فیبر نوری single- mode می باشد به طوری که تقریبا تمام نور از یک کابل فیبر نوری، به کابل متصل شده به آن وارد شود. مکانیزم جوش در دستگاه های فیوژن به ۳ نوع است که با اتصال دو کابل فیبر نوری نیازمند تنظیم دقیق جهت جفت شدن هسته کابل ها یا نقاط درون کابل فیبر نوری single- mode می باشد به طوری که تقریبا تمام نور از یک کابل فیبر نوری، به کابل متصل شده به آن وارد شود. مکانیزم جوش در دستگاه های فیوژن به ۳ نوع است که با